Ticari Terimler

TİCARİ TERİMLER AÇIKLAMA
Acceptable Quality Standard Kabul edilebilir kalite standardı
Acceptance Kabul
Acceptance bill ödenecek poliçe
Acceptance credit Kabul kredisi
Accepting bank Kabul bankası
Accreditation Akreditasyon
Actual export Fiili ihracat
Actual import Fiili ithal
Ad valorem duties Ad valorem vergiler
Additional Code Ek kod
Additional Protocol Katma protokol
Advance bill Avans poliçesi
Advertisement Reklam
Agent Acenta
Agreement Anlaşma
Air freight Hava navlunu
Air freight Hava taşıma
Air freight Insurance Hava taşıma sigortası
Airway bill Hava taşıma senedi
Amendment Tadilat
Anti-dumping duties Anti-damping vergileri
Applicant Akreditif amiri
Arbitrage Arbitraj
Arbitration Hakemlik
Assets/bonds Menkul kıymetler
Association Committee Ortaklık komitesi
Association Council Ortaklık konseyi
ATA Carnets ATA karneleri
ATR Document ATR belgesi
Auction Açık arttırma
Autonomous tariff system Otonom gümrük tarifesi sistemi
Average Avarya
Back freight Geri dönüş navlunu
Back order Karşılanmamış sipariş
Back to back credit Karşılıklı akreditif
Balance of foreign trade Dış ticaret bilançosu
Balance of payments ödemeler dengesi
Balance sheet Bilanço
Bale Balya
Bank acceptance Banka kabulü
Bank credit Banka kredisi
Bank receipt Dekont
Banker's indemnity or guarantee Banka teminatı veya garantisi
Barter Takas
Beneficiary Lehtar
Benelux Benelüks
Bern Union Bam Birliği
Best buy En uygun satın alma
Bilateral agreement countries Anlaşmalı ülkeler
Bilateral trade agreements iki-yanlı ticaret anlaşmaları
Bill Broker Kambiyo acentası
Bill of carriage Hamule senedi
Bill of credit Kredi Mektubu
Bill of entry Gümrük beyannamesi
Bill of exchange, draft (B/E) Poliçe
Bill of lading (B/L) Konşimento
Black list Kara liste
Black market Kara borsa
Blank acceptance Açık kabul
Blank Bill Açık poliçe
Blank cheque Açık çek
Blank endorsement Beyaz ciro
Blocked currency Bloke para
Bond, Bill Bono
Bonded goods Antrepolanmış mallar
Boycott Boykot
Brand name Marka adı
Break even point Başa baş noktası
Broker Komisyoncu
Brussels Tariff Nomenclature Brüksel Tarife Nomanklatörü
Buy-back Geri satın alma
Buyer Alıcı
Buyer's credit Alıcı kredisi
Buyer's market Alıcı piyasası
Buying rate Alıcı kuru
Cabotage Kabotaj
Capital Ana para
Capital Market Sermaye piyasası
Cargo Kargo
Carriage and insurance paid to CIP
Carriage Paid To CPT
Cartel Kartel
Cash discount Nakit iskontosu
Cash on delivery Mal karşılığı ödeme
Cash payment Peşin ödeme
CE Mark CE işareti
Certificate Sertifika
Certificate of Allied Ouality Assurance AQAP Belgesi
Certificate of analysis Analiz raporu
Certificate of circulation Dolaşım belgesi
Certificate of inspection Ekspertiz raporu
Certificate Manifacturing Competence İmalat Yeterlilik Belgesi
Certificate of origin (c/o) Menşe şehadetnamesi
Certificate of weight Çeki listesi
Certified invoice Tasdikli fatura
Charter contract Çarter Sözleşmesi
Charter-party Çarter parti
Check Çek
Check-list Kontrol listesi
Claim Sigorta talebi
Clause Kloz
Clearance outwards Gümrük çıkış izni
Clearing Kliring
Combined transport Bill of Lading Birleşik nakliye konşimentosu
Combined transport documents Karma taşıma vesaiki
Commercial agent/ representative Mümessil
Commission agent Komisyoncu acenta
Commodity exchange Mal borsası
Common carrier Taşımacı
Common Cııstonıs Tariff Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)
Common market Ortak pazar
Comparative advantage Karşılaştırmalı üstünlük
Compensation Denkleştirme
Compensatory levy Fark giderici vergi
Competition Rekabet
Competitive prices Rekabetçi fiyatlar
Compound interest Bileşik faiz
Consignment distribütör Konsinye dağıtıcı
Consignation Konsinyasyon
Consignee Konsinye
Consigner Konsinyator
Consolidation Konsolidasyon
Consortium Konsorsiyum
Consul Konsolos
Consular invoice Konsolosluk faturası
Container Konteyner
Contract of affreightment Deniz taşımacılığı sözleşmesi
Contractual tariff Antlaşmalı gümrük tarifesi
Convertibility Konverbilite
Convertible currency Konvertibl para
Correspondent bank Muhabir banka
Cost Maliyet
Cost and freight CFR
Cost, Insurance, freight CIF
Council of Europe Avrupa konseyi
Counter guarantee Karşı teminat, Kontrgaranti
Counter purclıase Bağlı muamele
Counter trade Karşılıklı ticaret
Court of justice Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Cover, provision Kuvertür
Credit Insurance Kredi sigortası
Cross rate, cross exchange Çapraz kur
Currency Dolaşımdaki para
Current Cari
Current exchange rate Cari kur
Customs Gümrük
Customs broker Gümrük komisyoncusu