Güncel Mevzuat

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Başvuru Klavuzu

2018 Serbest Bölge İşlemleri Kılavuzu 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Adli Kolluk Yönetmeliği

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği

Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Borsa Muamelat Yönetmeliği

Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Devre Tatil Sözlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

Esnaf ve Küçük Sanat İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Halline Dair İhtiyari Tahkim  Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkarların Ödeyeceği Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği

Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alcakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik

Fiyat Etiketi Yönetmeliği

Garanti Belgesi Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği
Ekler

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah Taşıma, Bulundurma ile Kullanım Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği

İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun (KİHBİ) Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Kaçakçılık Türleri ile İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmelik

Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Karayolu Sınır Kapıları ile Uluslararası Trafiğe Açık Hava Limanlarında Güvenliğin ve Bu Yerlere Hizmet Veren Kuruluşlar Arasında İşbirliği ve Eşgüdüm Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Karma Esnaf Ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği

Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

Oda Muamelat Yönetmeliği

Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Oda, Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri Yönetmeliği

Paket Tur Sözlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sisteminde Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Tespiti Hakkında Yönetmelik

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Reklam Kurulu Yönetmeliği

Reklam Konseyi Yönetmeliği

Resmi Mühür Yönetmeliği

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

Su Ürünleri Yönetmeliği

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkinYönetmelik

Tasfiye Yönetmeliği
Ekler

Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği

Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik

Ticaret Sicili Yönetmeliği

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Sicil Yönetmeliği

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları, Birlikleri, Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik

Tüketici Ödülleri Yönetmeliği

Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi Ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

Türk Kooperatifçilik Kurultayı Yönetmeliği

Türkiye – Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti İle Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Yönetmeliği

Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları  Hakkında  Genel Yönetmelik

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik